2. A Kormány 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelete

a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági
hatósági felügyeletéről

A Kormány 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelete a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 56. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvénycikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.A rendelet hatálya

1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghető gázok) tartályban történő forgalmazásánál és a vezetéken történő szolgáltatásában alkalmazott csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések tervezőire,
kivitelezőire, tulajdonosaira, üzemeltetőire, felhasználóira, műszaki biztonságára és hatósági felügyeletére.
(2) E rendeletet nem kell alkalmazni
a) a haditechnikai célokat szolgáló berendezésekre;
b) a belső égésű motorokra (az energetikai célra szolgáló gázturbinák és gázmotorok kivételével);
c) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott közúti járművekbe szerelt motorokra;
d) a vegyipari technológiában az éghető gázt kizárólag alapanyagként felhasználó berendezésekre;
e) a gázfogyasztó készülékeknek a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/426 (EU) európai parlamenti
és tanácsi rendeletben meghatározott tervezésére, gyártására és megfelelőségértékelésére, továbbá piacfelügyeletére;
f) a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezésekre és rendszerekre;
g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiai rendszerekre, valamint a földi alatti gáztárolókra;
h) a palackból vagy palackkötegből üzemelő csatlakozóvezetékekre, felhasználói berendezésekre, gázfelhasználó technológiai rendszerekre.

Értelmező rendelkezések

2.§ E rendelet alkalmazásában:

1. átalakítás: minden olyan beavatkozás, amely a felhasználási hely csatlakozóvezetékének, a gázmérőhely vagy a gázfelhasználó technológiai rendszer műszaki kialakításának, üzemi paramétereinek megváltoztatását eredményezi, ideértve a felhasználási hely fogyasztásmérője leszerelésének esetét is;

2. egyenértékű műszaki biztonsági szint: a kor műszaki színvonalának megfelelő, a harmonizált szabványok, honosított harmonizált szabványok, nemzeti szabványok szerinti vagy a tervező által igazolt, eltérő műszaki biztonsági paraméterek, eljárások vagy műszaki megoldások alkalmazásával elért műszaki biztonsági szint;

3.gázfelhasználó technológiai rendszer: ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés a tüzelőanyag- és égéslevegő-ellátó rendszerrel, a tűztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia, védőgáz hatásának van kitéve, továbbá a gázfáklya, valamint az energetikai célra szolgáló gázturbina és gázmotor;

4. készülékcsere:

a felhasználói berendezés olyan megváltoztatása – ide nem értve a meglévő gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárással történő cseréjének esetét, valamint
a felhasználási hely fogyasztásmérőjének leszerelését esetét –, amely a meglévő gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek helyett új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek telepítésére
vonatkozik,

és amely nem jár

a csatlakozóvezeték, a gázfelhasználó technológiai rendszer kialakításának, üzemi paramétereinek megváltoztatásával vagy a gázmérőhelyen lévő névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével;

6.műszaki biztonsági felülvizsgálat: az üzembe helyezett gázfelhasználó technológiai rendszer műszaki biztonsági szempontból végzett időszakos vagy rendkívüli ellenőrzése;

7.műszaki biztonsági szabályzat: a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi
vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági
előírásokról szóló miniszteri rendeletnek a csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi
vezetékek műszaki biztonsági szabályzatát tartalmazó melléklete szerinti műszaki biztonsági szabályzat;

7.telephelyi engedélyes: az a gazdasági társaság, amely a telephelyi vezetéken a gázüzemi tevékenység
végzésére és a vezetékhez kapcsolódó telephelyi felhasználók földgázellátására – földgáz-kereskedelmi
tevékenység végzése keretében –, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott
engedéllyel rendelkezik;

8.telephelyi szolgáltató: a telephelyi vezeték tulajdonosa, az a természetes vagy jogi személy, amely a telephelyi
vezetéken a gázüzemi tevékenységet és a vezetékhez kapcsolódó telephelyi felhasználók földgázellátását
nem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedély birtokában végzi.

3.Az éghető gázok csatlakozóvezetékeinek, telephelyi vezetékeinek és felhasználói berendezéseinek hatósági eljárásaival, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szabályok

3.§ (1) Az éghető gázok csatlakozóvezetékeinek, telephelyi vezetékeinek és felhasználói berendezéseinek műszaki biztonsági felügyelete keretében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
a) jóváhagyja a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszerek használatbavételét és átalakítás utáni ismételt használatbavételét, vagy dönt az üzemeltetés megtiltásáról,
b) kérelemre alkalmassági nyilatkozatot ad ki a csatlakozóvezeték, telephelyi vezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervének műszaki biztonsági szempontból történő alkalmasságáról,
c) ellenőrzi a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, a telephelyi engedélyes és a telephelyi szolgáltató – e rendelet szabályozási körébe tartozó – műszaki biztonsági tevékenységét,
d) ellenőrzi a gázfelhasználó technológiai rendszerek létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki biztonsági előírások betartását,
e) kivizsgálja az e rendelet hatálya alá tartozó csatlakozóvezetékekkel, telephelyi vezetékekkel és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit, és a hasonló esetek
megelőzése érdekében intézkedik.
(2) A Hatóság a telephelyi vezetéket, a felhasználási hely csatlakozóvezetékét és a felhasználói berendezés létesítését
és használatát a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, a telephelyi engedélyes és a telephelyi szolgáltató bevonásával ellenőrizheti. A földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, a telephelyi engedélyes és a telephelyi szolgáltató térítésmentesen működik közre a hatósági ellenőrzésen.
(3) A Hatóság az (1) bekezdés d) pontja szerinti ellenőrzés gyakoriságát a gázfelhasználó technológiai rendszer vagy a tevékenység veszélyessége alapján határozza meg, és ellenőrzi, hogy a gázfelhasználó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelel-e a hatósági döntésben foglaltaknak és a műszaki biztonsági követelménynek.
(4) Ha a Hatóság az ellenőrzés során a gázfelhasználó technológiai rendszer további üzemelésre való alkalmatlanságát állapítja meg, a használatbavételi jóváhagyást visszavonja, és a gázfelhasználó technológiai berendezés használatát megtiltja.

4.§ (1) A csatlakozóvezeték, a telephelyi vezeték, a felhasználói berendezés kiviteli tervét az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben megállapított, a műszaki biztonsági szabályzatban meghatározott szakterületre tervezési jogosultsággal rendelkező olyan tervező készítheti, aki
a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.
(2) A csatlakozóvezeték, a telephelyi vezeték, a felhasználói berendezés kiviteli terve kivitelezésre való alkalmasságának megítélésére indított eljárásban a Hatóság a döntéshozatal során vizsgálja a kiviteli tervet és a földgázelosztó jogszabályi hivatkozásokkal megindokolt elutasító nyilatkozatát.

5.§ (1) A felhasználónak a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését követően 8 napon belül benyújtott kérelmére a Hatóság dönt a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai
rendszer használatbavételének és átalakítás utáni ismételt használatbavételének jóváhagyásáról, ha meggyőződött a műszaki biztonsági szabályzatban meghatározott követelmények teljesüléséről és a biztonságos üzemelésre való alkalmasságáról.
(2) A kérelem elbírálása során a Hatóság a biztonságos üzemelés feltételeinek meglétét a következő dokumentumokban foglaltak alapján vizsgálja:
a) a gázfelhasználó technológiai rendszer kiviteli terve és
b) a 8. §-ban foglalt adattartalmú tervezői nyilatkozat.
(3) A 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszerek első és átalakítás utáni ismételt használatbavételének jóváhagyása iránti eljárást megelőzően indult eljárásban a Hatóság a felhasználó kérelmére megvizsgálja, hogy a biztonságos üzemelésre való alkalmasság feltételeinek megállapítása érdekében indokolt-e próbaüzem lefolytatása. Ha indokolt, a Hatóság a próbaüzem elrendeléséről dönt. A próbaüzem alatt a felhasználónak el kell végeznie a melegüzemi biztonsági ellenőrzést. A próbaüzem eredményes lefolytatása esetén, vagy ha a megelőző eljárásban a Hatóság azt állapítja meg, hogy próbaüzem elrendelése nem indokolt, a felhasználó kérelmére a Hatóság lefolytatja az (1) bekezdés szerinti eljárást.
(4) Ha a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszert, illetve annak részét képező gázfogyasztó készüléket annak gyártója, a gyártó által írásos szerződésben kijelölt forgalmazója vagy ezek írásban kijelölt megbízottja szereli össze vagy alakítja át és helyezi üzembe, akkor a Hatóság a biztonságos üzemelés feltételei meglétének vizsgálata során az üzembe helyezést követően a gyártó vagy forgalmazó által készített, megfelelőséget igazoló nyilatkozatban foglaltakat is figyelembe veszi.
(5) A felhasználó a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszer megszüntetését a Hatóság részére a megszüntetést követő 30 napon belül bejelenti.
(6) A legfeljebb 70 kW együttes hőterhelésű gázfelhasználó technológiai rendszerek műszaki biztonsági ellenőrzését az illetékes földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, a PB-gáz-forgalmazó, a telephelyi szolgáltató, a telephelyi engedélyes vagy megbízottja végzi el a műszaki biztonsági szabályzat előírásai alapján.
(7) A 70 kW feletti együttes hőterhelésű gázfelhasználó technológiai rendszer átalakítását megelőzően a Hatóságnak küldött kérelem, valamint a legfeljebb 70 kW együttes hőterhelésű gázfelhasználó technológiai rendszer átalakítását megelőzően az illetékes földgázelosztónak, a vezetékes PB-gáz-szolgáltatónak, a PB-gáz-forgalmazónak, a telephelyi szolgáltatónak vagy a telephelyi engedélyesnek a felhasználó által küldött bejelentés tartalmazza
a) a gázfelhasználó technológiai rendszer főbb műszaki adatait, azonosító számát, jelét,
b) a felállítási hely címét,
c) a gázfelhasználó technológiai rendszer üzemeltetőjének nevét, címét és elérhetőségét,
d) a gázfelhasználó technológiai rendszer tulajdonosának nevét, címét és elérhetőségét, ha a felhasználó nem azonos a tulajdonossal,
e) a tervezett átalakítás kiviteli tervének azonosító számát és
f) az átalakítással érintett műszaki, technológiai változások összefoglalását.
(8) A felhasználó a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követő első évben és ezt követően évente elvégezteti a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére jogosult személlyel.
(9) A műszaki biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

6.§ Az éghető gázok csatlakozóvezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései tekintetében meghatározott műszaki biztonsági követelményektől a tervező eltérhet, ha az általa alkalmazott műszaki megoldás biztosítja az egyenértékű műszaki biztonsági szintet.

4.A gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje

7.§ (1) Meglévő gázfogyasztó készülékek cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek, valamint a (2) és (3) bekezdésben az adott esetkörre vonatkozó feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:
a) az új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek felszerelése nem jár a gázmérőhelyen felszerelt névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével,
b) a készülékcsere nem jár a fogyasztói vezeték cseréjével vagy átalakításával, kivéve annak a cserélendő gázfogyasztó készülék kizárására szolgáló elzáró szerelvény és az új gázfogyasztó készülék csatlakozási pontja közötti legfeljebb 1,5 m hosszú szakaszát,
c) az új gázfogyasztó készülék nem gyűjtőrendszerű, és nem több helyiségből igénybe vett égéstermékelvezetőhöz csatlakozik, és
d) az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó új gázfogyasztó készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő gázfogyasztó készülék hőterhelésénél.
(2) Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása megegyezik a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásával, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének változatlanul meg kell felelnie a létesítéskori vagy a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.
(3) Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása eltér a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásától, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének meg kell felelnie a hatályos műszaki biztonsági
feltételeknek.
(4) A felhasználó a meglévő gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárással történő cseréjét az illetékes földgázelosztó, telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes, PB-gáz-fogyasztó készülékek esetében a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, PB-gáz-forgalmazó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított és műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkező gázszerelővel végezteti el.
(5) Az elvégzett egyszerűsített készülékcserét a feljogosított gázszerelő a csere elvégzését követő 2 munkanapon belül a szerelési nyilatkozat és a bejelentőlap átadásával bejelenti az illetékes földgázelosztónak, a telephelyi
engedélyesnek, a telephelyi szolgáltatónak, vezetékes PB-gáz-szolgáltatónak, PB-gáz-forgalmazónak.

5.A tervezői nyilatkozat adattartalma

8.§ Az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tervezői nyilatkozat a következőket tartalmazza:
a) a tervező neve;
b) a tervező elérhetősége;
c) a tervezett vagy megszüntetendő létesítmény megnevezése és címe;
d) a nyilatkozat tárgya szerinti munkához tartozó dokumentáció rajzszáma;
e) a tervezésre vonatkozó jogosultsághoz tartozó névjegyzéki (nyilvántartási) szám;
f) nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaknak, és a tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét;
g) a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaktól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás biztonsági szintje egyenértékű biztonsági szintnek minősül;
h) szabványban meghatározott műszaki megoldástól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás egyenértékű biztonsági szintnek minősül;
i) aláírás, keltezés.

Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök